Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej określają przepisy ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Obowiązująca procedura w składa się z następujących etapów:

  1. Zgłoszenie potrzeby poprzez złożenie wniosku u pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z kompletem dokumentów tj. udokumentowaną sytuacją majątkową, dochodową i osobistą. Z wnioskiem może tez wystąpić przedstawiciel ustawowy wnioskodawcy, bądź inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej. Wniosek może być również przyjęty w formie zgłoszenia telefonicznego do protokołu. Świadczenia z pomocy społecznej mogą być udzielane z urzędu.
  2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodzinę ubiegającą się o świadczenia z pomocy społecznej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia.
  3. Ustalenie przez pracownika socjalnego wraz z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy.
  4. Podjęcie decyzji o zakresie i formie udzielenia pomocy.
  5. Wydanie decyzji administracyjnej w formie pisemnej o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy.
  6. Wypłata świadczenia następuje w terminie określonym w decyzji administracyjnej.

Procedury postępowania pracownika socjalnego i asystenta rodziny w pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Procedury postępowania pracownika socjalnego i asystenta rodziny w pracy z rodzina przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo  - wychowawczych

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze

Procedury postępowania pracownika socjalnego i asystenta rodziny w pracy z rodzina przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo  - wychowawczych - wersja word

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze - wersja word

Zasady realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Zasady realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi pdf