Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej https://ops.zabno.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://ops.zabno.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie

ul. Świętego Jana 3a

33-240 Żabno

e - mail : ops@zabno.pl

telefon 14 645 64 33

NIP 871 10 20 656

REGON 850019179

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2018.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Na stronie znajdują się dokumenty w postaci plików PDF zawierające zeskanowaną treść.
  • Zdjęcia mogą nie posiadać opisów.
  • Dokumenty Word w czcionce szeryfowej, wyjustowane, nie użyto wbudowanych stylów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona ops.zabno.pl posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • podwyższony kontrast liter (czarne tło z białą czcionką, żółte tło z czarną)
  • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-08-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny (ocena własna).

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Stachura
e-mail: ops@zabno.pl
Telefon: 14 645 64 33

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Budynek OPS jest budynkiem piętrowym, posiada schody oraz platformę („windę” zewnętrzną), która umożliwia osobom mającym problem z poruszaniem się wejście do budynku oraz korzystanie z parteru budynku. W budynku nie ma windy wewnętrznej - dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub mających trudności w poruszaniu się nie jest zapewniona możliwość poruszania się po piętrze. Równocześnie nie jest zapewnione dotarcie do wszystkich pomieszczeń w budynku. Szerokość drzwi pozwala na swobodny przejazd osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne znajdujące się w budynku, również na parterze nie mają przeszkód architektonicznych (szerokie korytarze), przez co przestrzeń pozwala na wygodną komunikacje osób na wózkach. W całym budynku nie ma progów. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze budynku. Schody znajdujące się pomiędzy kondygnacjami posiadają poręcze, stopnie pierwszy i ostatni w biegu oznaczone są taśmą w kolorze czarno – zółtym, stopnie posiadają elementy antypoślizgowe. Dla osób mających problemy w poruszaniu się między kondygnacjami budynku personel posiada wiedzę w jaki sposób można pomóc takim osobom w załatwieniu sprawy – poprzez bezpośrednie załatwienie sprawy na Sali konferencyjnej zlokalizowanej na parterze budynku (bezpośrednio przy wejściu do budynku) w sposób zapewniający ich komfort, dyskrecję oraz poczucie bycia poszanowanym. Na budynku znajduje się tabliczka z nazwą instytucji. Obiekt posiada zadaszenie nad wejściem. W obiekcie nie jest zapewniona np. pętla indukcyjna dla potrzeb osób z wadami słuchu jak też nie są zapewnione inne rozwiązania dla osób z wadami wzroku.

W budynku znajduje się jedynie informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń – czytelna tablica informacyjna. W budynku nie ma punktu informacyjnego, jednak znajduje się domofon, za pośrednictwem którego osoba zainteresowana kontaktuje się z sekretariatem OPS, gdzie uzyskuje dalsze wskazówki (informacje lub/i bezpośrednią pomoc pracownika)

Budynek nie jest oznaczony informacjami/piktogramami, że dopuszczona jest możliwość wejścia na teren z psem asystującym.

W budynku znajdują się oznaczenia zgodnie z wymogami p-poż, oznaczone są kierunki ewakuacji jednak budynki nie są wyposażone np. w wózki ewakuacyjne czy maty ewakuacyjne.

2. W strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie znajduje się również KLUB Senior + w Żabnie oraz Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno. Budynki posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych. Klub Senior + oraz Placówka wsparcia dziennego znajdują się na parterze budynków. Szerokość drzwi pozwala na swobodny przejazd osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne nie mają przeszkód architektonicznych (szerokie korytarze). W budynkach nie ma progów. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się również meble dostosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Zapewniony jest również swobodny manewr wózkiem inwalidzkim. W budynkach tych umożliwione jest dotarcie do wszystkich pomieszczeń (z wyjątkiem technicznych).  Na budynkach znajdują się tabliczki z nazwami instytucji. Obiekty nie są dostosowane dla potrzeb osób z wadami słuchu – nie jest zapewniona np. pętla indukcyjna jak też nie są zapewnione inne rozwiązania dla osób z wadami wzroku.

W budynkach nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń. Budynki nie są oznaczone informacjami/piktogramami, że dopuszczona jest możliwość wejścia na teren z psem asystującym.

Obiekty posiadają zadaszenie nad wejściem.

W wymienionych budynkach znajdują się oznaczenia zgodnie z wymogami p-poż, oznaczone są kierunki ewakuacji jednak budynki nie są wyposażone np. w wózki ewakuacyjne czy maty ewakuacyjne.

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego:

Raport