2023

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Gmina Żabno otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 166 129,00 jako wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej:

  1. 139 208,00 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej,
  2. 26 921,00 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Gmina Żabno otrzymała dotacje na podstawie umowy 409/OPS/2023, która przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa a art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej:

art. 17 ust. 1 pkt:

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

14)dożywianie dzieci

19)przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

oraz art. 18 ust. 1 pkt:

3)organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

5)prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6)realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a;

8)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Wartość dofinansowania:

166 129,00 zł

Całkowita wartość:

1 732 689,00 zł

logo

2022

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Gmina Żabno otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającej na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej na podstawie umowy 204/OPS/2022 zawartej ze Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim z dnia 21.03.2022r.  Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej

art. 17 ust. 1 pkt:

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

14)dożywianie dzieci

19)przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

oraz art. 18 ust. 1 pkt:

3)organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

5)prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6)realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a;

8)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Wartość dofinansowania:

135 412,00 zł

Całkowita wartość:

1 527  357,00 zł

logo

2021

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Gmina Żabno otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającej na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej na podstawie umowy 182/OPS2021 zawartej ze Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim z dnia 05.03.2021r.  Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej

art. 17 ust. 1 pkt:

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

14)dożywianie dzieci

19)przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

oraz art. 18 ust. 1 pkt:

3)organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

5)prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6)realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a;

8)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 

 

Wartość dofinansowania:

148 274,00 zł

 

 

 Godło i Flaga