Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie informuje, iż w ramach współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej przystępuje do realizacji kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2021 plus.

 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220% kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Kierowaniem i kwalifikowaniem mieszkańców gminy do w/wym. Programu zajmują się pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.

Osoby najbardziej potrzebujące które chcą otrzymać żywność w miesiącu marcu winny zgłosić się do OPS w Żabnie w celu otrzymania skierowania w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

Informacja o terminie dystrybucji żywności w Gminie Żabno zostanie podana niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka, informacji również udzielać będą pracownicy socjalni w godzinach pracy Ośrodka również telefonicznie pod numerem  14 645 65 60 lub 14 645 64 33.

 

Dokumenty do pobrania:

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej PL - UA