Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym z programie wieloletnim "Senior+" na lata 2021-2025 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert "Senior+" edycja 2021

 

Gmina Żabno otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji na podstawie umowy nr WP-III.9421.15.27.2021 z dnia 13.07.2021 r. zawartej ze Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim.

 

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 49 128,00 zł

Całkowity koszt zadania: 139 170,00 zł

 

senior+