2023

senior

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim "Senior+" na lata 2021-2025 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert "Senior+" edycja 2023.

 

Celem przyznania środków jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, przez umożliwienie im korzystania z oferty ośrodków wsparcia dziennych domów i klubów „Senior+”

 

Gmina Żabno otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji na podstawie  UMOWY 310/WP/2023/SN zawartej ze Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 46 920,00 zł

Całkowity koszt zadania: 139 000,00 zł

 

2022

Gmina Żabno otrzymała dotację celowaną na podstawie  Umowy nr 2223/CRKC/22 z Ministrem Cyfryzacji  na realizację zadania  polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, zwanego dalej „Projektem”, wyłonionym w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 2 września 2022 roku.

 

W ramach Projektu dokonano  doposażenia stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, tj. zakupu nowego sprzętu (laptop, tablet) dla Klubu Senior + w Żabnie.

Realizacja zadania w okresie od dnia 2 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Kwota dotacji celowej wynosi 18 765,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100

Całkowita wartość zadania: 18 815,00

Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji

logo

 

senior

 

2022

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla ósb starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim "Senior+" na lata 2021-2025 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.,oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert "Senior+" edycja 2022

Gmina Żabno otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadanie własnego beneficjenta dotacji na podstawie umowy WP-I.946.9.27.2021z dnia 20.05.2022 zawartej ze Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 44 712,00 zł

Całkowity koszt zadania: 123 010,00 zł

logo

2021

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym z programie wieloletnim "Senior+" na lata 2021-2025 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert "Senior+" edycja 2021

 

Gmina Żabno otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji na podstawie umowy nr WP-III.9421.15.27.2021 z dnia 13.07.2021 r. zawartej ze Skarbem Państwa- Wojewodą Małopolskim.

 

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 49 128,00 zł

Całkowity koszt zadania: 139 170,00 zł

 

senior+