Program Asystent rodziny na rok 2023

Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Żabno  dofinansowanie na zadanie z Funduszu Pracy na podstawie umowy nr 178/AR/FP/2023 zawartą z Wojewodą Małopolskim  w ramach realizacji „Programu Asystent Rodziny w 2023 roku”

Zadanie realizowane jest w okresie od 22 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w gminie zatrudnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r.  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

kwota dofinansowania 20 944,12 zł, w tym:

4000,00 zł   dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia

16 944,12 zł   dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny

 

Całkowity koszt realizacji zadania 26 779,34

 

godło

Program Asystent rodziny na rok 2022

Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Żabno  dofinansowanie na zadanie z Funduszu Pracy na podstawie umowy nr 136/AR/FP/2022 zawartą Wojewodą Małopolskim  w ramach realizacji „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”

 Zadanie realizowane jest w okresie od 22 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w gminie zatrudnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodzin, w tym wsparcie o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawienie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji  wsparcia, o którym mowa art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

kwota dofinansowania 6 000,00 zł

 

Całkowity koszt realizacji zadania 16 396,41 zł

 

godło

 

Program Asystent rodziny na rok 2021

Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Żabno  dofinansowanie na zadanie z Funduszu Pracy na podstawie umowy nr 149/AR/FP/2021 zawartą Wojewodą Małopolskim z dnia 16.12.2021r. w ramach realizacji „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”

 Zadanie realizowane jest w okresie od 22 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w gminie zatrudnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodzin, w tym wsparcie o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawienie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji  wsparcia, o którym mowa art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

kwota dofinansowania 4 000,00 zł

 

Całkowity koszt realizacji zadania 13 456,26 zł

 

godło