Dodane przez redaktor - czw., 06/09/2018 - 08:20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie informuje, iż w ramach współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej przystępuje do realizacji III edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2018.

 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

 

  • 1268,00zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1028,00zł dla osoby w rodzinie.

 

Kierowaniem i kwalifikowaniem mieszkańców gminy do w/wym. Programu zajmują się pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.

 

Osoby najbardziej potrzebujące winny zgłosić się do OPS w Żabnie w celu otrzymania skierowania.

Jak wynika z informacji z Caritas Archidiecezji Krakowskiej dystrybucja żywności przewidywana jest w II połowie września  2018r.

 

Niezwłocznie po wskazaniu przez Caritas terminu dystrybucji, informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka jak również informacji udzielać będą pracownicy socjalni w godzinach pracy Ośrodka również telefonicznie pod numerem 14 645 65 60 lub 14 645 64 33.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

 

Oświadczenie

 

Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych