Dodane przez redaktor - pon., 20/05/2019 - 10:01

„Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno”

Gmina Żabno - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie informuje, iż rozpoczyna nabór uczestników do projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno”w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

 

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020.

 

Celem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Żabno oraz objęcie wsparciem dzieci/młodzieży do 18 roku życia i ich rodzin poprzez dostosowaną do potrzeb uczestników projektu (UP) ścieżkę wsparcia.

 

Grupą docelową projektu jest łącznie 60 osób (kobiet i mężczyzn): 30  osób tj. dzieci / młodzież do 18 roku życia oraz 30 rodziców/opiekunów :

  1. zagrożonych problemami społecznymi
  2. zamieszkujących / uczących się na terenie gminy Żabno
  3. wyrażających zgodę na udział w projekcie
  4. osób z niepełnosprawnością
  5. będących klientami OPS w Żabnie

 

W 2019 roku do projektu zostanie zrekrutowanych 30 osób (kobiet i mężczyzn): 15  UP - dzieci / młodzież do 18 roku życia oraz 15 - rodziców/opiekunów.

Placówka wsparcia dziennego będzie świadczyła usługi dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin w formie opiekuńczej (poprzez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań) i specjalistycznej ( poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych  i psychoprofilaktycznych).

 

Proponowane formy wsparcia pod okiem Wychowawcy/Opiekuna oraz specjalistów to m. in.:

-  grupowe i indywidualne spotkania z informatykiem;

-  zajęcia z Animatorem kultury;

-  zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki;

-  cykl zajęć „Z ekologią na Ty”;

-  zajęcia i spotkania z Psychologiem, Pedagogiem, Logopedą;

-  jednodniowy wyjazd integracyjny dla dzieci/młodzieży oraz ich opiekunów/rodziców; 

 

Podczas udziału dziecka w projekcie będzie prowadzona ścisła współpraca personelu i specjalistów pracujących w Placówce z rodzicami/ opiekunami dzieci/młodzieży w zakresie pomocy w wychowaniu i opiece. Zaplanowane formy wsparcia dostosowane zostaną do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

 

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA

21 CZERWCA 2019 roku

         

Szczegółowe informacje na temat  rekrutacji do projektu  można uzyskać

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie w godzinach: poniedziałek 7.30 – 16.00;

wtorek – czwartek 7.30 – 15.30; piątek 7.30 – 15.00

Telefon: 14 645 65 60, 14 645 64 33.

 

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego