Dodane przez redaktor - pon., 06/09/2021 - 13:53

 

 

„Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży               w gminie Żabno”

Gmina Żabno - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie informuje, iż prowadzi nabór ciągły uczestników do projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne                  i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

 

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020.

 

Placówka Wsparcia Dziennego funkcjonuje na terenie gminy Żabno od 15 lipca 2019 roku obejmując  wsparciem dzieci/młodzież do 18 roku życia i ich rodziny poprzez dostosowaną do potrzeb uczestników projektu (UP) ścieżkę wsparcia.

 

Grupą docelową projektu  są dzieci / młodzież do 18 roku życia oraz ich rodzice/opiekunowie zamieszkujący / uczący się na terenie gminy Żabno, wyrażający zgodę na udział w projekcie.

 

Placówka Wsparcia Dziennego świadczy usługi dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin w formie opiekuńczej ( poprzez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań) i specjalistycznej ( poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych               i psychoprofilaktycznych).

 

Proponowane formy wsparcia pod okiem Wychowawcy/Opiekuna oraz specjalistów to m. in.:

-  grupowe i indywidualne spotkania z Informatykiem;

-  zajęcia z Animatorem kultury (m.in. zajęcia w blokach: artystyczno- muzycznych, recytatorskich,  plastycznych);

-  zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki;

-  cykl zajęć z Wychowawcą „Z ekologią na Ty”;

-  zajęcia i spotkania z Psychologiem, Pedagogiem, Logopedą;

-  jednodniowe wyjazdy integracyjne dla dzieci/młodzieży oraz ich opiekunów/rodziców; 

 

Podczas udziału dziecka w projekcie jest prowadzona ścisła współpraca personelu i specjalistów pracujących w Placówce z rodzicami/ opiekunami dzieci/młodzieży w zakresie pomocy w wychowaniu i opiece. Zaplanowane formy wsparcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY

O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻABNIE

           

Szczegółowe informacje na temat  rekrutacji do projektu  można uzyskać

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie w godzinach: poniedziałek 7.30 – 16.00;

wtorek – czwartek 7.30 – 15.30;   piątek 7.30 – 15.00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.