Dodane przez redaktor - wt., 13/08/2019 - 10:26

unia

 

„Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno”

Gmina Żabno - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie informuje, iż prowadzi nabór uczestników do projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

 

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020.

 

Celem projektu jest utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie gminy Żabno oraz objęcie wsparciem dzieci/młodzież do 18 roku życia i ich rodzin poprzez dostosowaną do potrzeb uczestników projektu (UP) ścieżkę wsparcia.

 

Grupą docelową projektu jest łącznie 60 osób (kobiet i mężczyzn): 30  osób tj. dzieci / młodzież do 18 roku życia oraz 30 rodziców/opiekunów :

  1. będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie
  2. zamieszkujących / uczących się na terenie gminy Żabno
  3. wyrażających zgodę na udział w projekcie
  4. osób z niepełnosprawnością

 

Placówka Wsparcia Dziennego świadczy usługi dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin w formie opiekuńczej ( poprzez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań) i specjalistycznej ( poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych).

 

Proponowane formy wsparcia pod okiem Wychowawcy/Opiekuna oraz specjalistów to m. in.:

-  grupowe i indywidualne spotkania z informatykiem;

-  zajęcia z Animatorem kultury;

-  zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki;

-  cykl zajęć „Z ekologią na Ty”;

-  zajęcia i spotkania z Psychologiem, Pedagogiem, Logopedą;

-  jednodniowy wyjazd integracyjny dla dzieci/młodzieży oraz ich opiekunów/rodziców; 

 

Podczas udziału dziecka w projekcie jest prowadzona ścisła współpraca personelu i specjalistów pracujących w Placówce z rodzicami/ opiekunami dzieci/młodzieży w zakresie pomocy w wychowaniu i opiece. Zaplanowane formy wsparcia dostosowane zostaną do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY

O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻABNIE

         

Szczegółowe informacje na temat  rekrutacji do projektu  można uzyskać:

dzwoniąc na numer : 14 645-65-60 lub 14 645-64-33

w godzinach: poniedziałek 7.30 – 16.00;

wtorek – czwartek 7.30 – 15.30;   piątek 7.30 – 15.00

Ankieta Rekrutacyjna

Oświadczenia