Dodane przez redaktor - czw., 05/09/2019 - 15:03

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie informuje, iż w ramach współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej przystępuje do realizacji kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2019.

 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

 

  • 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

Kierowaniem i kwalifikowaniem mieszkańców gminy do w/wym. Programu zajmują się pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.

 

Osoby najbardziej potrzebujące winny zgłosić się do OPS w Żabnie w celu otrzymania skierowania.

 

Informacja o terminie dystrybucji żywności w Gminie Żabno zostanie podana niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

 

Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka, informacji udzielać będą pracownicy socjalni w godzinach pracy Ośrodka również telefonicznie pod numerem 14 645 65 60 lub 14 645 64 33.