Dodane przez redaktor - pt., 26/04/2019 - 11:45

unia

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno”

 

 

Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę – pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” realizowanego przez Gminę Żabno – Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, ul. Świętego Jana 3a, 33-240 Żabno wpłynęło dwie oferty:

Lp.

Oferent

Data wpływu

Suma punktów

1.

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego, CKSP Sp. z o.o, ul. Mazowiecka 11, lok.49, 00-052 Warszawa

23.04.2019r.

79

2.

SYL-GO doradztwo usługi szkolenia Małgorzata Papier, Sokołowice 29, 32 -130 Koszyce

25.04.2019r.

100

 

Oferty spełniły wymagania formalne i merytoryczne.

W wyniku oceny została wybrana oferta nr 2 złożona przez SYL-GO doradztwo usługi szkolenia Małgorzata Papier, Sokołowice 29, 32 -130 Koszyce z łączną liczbą 100 pkt.  

Żabno, dnia 26 kwietnia 2019 roku.

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty