Dodane przez redaktor - czw., 18/04/2019 - 12:45

W związku z realizacją projektu unijnego zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym stanowiska koordynatora projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” nr RPMP.09.02.01-12-0132/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 

 1. Zamawiający:

Gmina Żabno –  Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie , ul. Świętego Jana 3a, 33-240 Żabno; Tel.: 14 6456560.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa – pełnienie funkcji koordynatora projektu  pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” nr RPMP.09.02.01-12-0132/18 realizowanego przez Gminę Żabno – Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie.

Zadania koordynatora projektu:

a) koordynowanie i nadzór nad działaniami związanymi z realizacją projektu zgodnym
z zaakceptowanym wnioskiem.

b) zarządzanie projektem: prowadzenie dokumentacji projektu, nadzór nad realizacją działań projektowych, koordynacja systemu komunikacji i informacji w projekcie.

c) monitorowanie realizacji projektu poprzez podejmowanie działań naprawczych, przygotowywanie wniosków o płatność w części merytorycznej.

d) weryfikacja i zapewnienie poprawności dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami programowymi, wykonawcami i weryfikacja ich prawidłowej realizacji.

e) nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków.

f) poddawanie się kontroli ze strony wszystkich upoważnionych instytucji, w tym kontroli w miejscu realizacji projektu.

g) przekazywanie na żądanie Instytucji Pośredniczącej wymaganych dokumentów i informacji.

h) informowanie Instytucji Pośredniczącej o wszelkich zmianach w realizacji projektu w stosunku do zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

i) przekazywanie Zamawiającemu wszelkich opinii, dokumentów, informacji związanych z realizacją umowy dotyczącej projektu.

j) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach przy realizacji projektu podejmowanie działań zaradczych w przypadku wystąpienia problemów w realizacji projektu.

k) praca nad prawidłowym przebiegiem całości projektu.

 

W celu właściwej realizacji projektu wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego. Koszt dojazdu  pokrywa wykonawca.

 1. Planowany termin wykonywania zamówienia:

Od dnia 06.05.2019 roku do dnia zakończenia realizacji projektu tj. do  dnia 30 kwietnia 2022 roku  (umowa cywilno-prawna).

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który ma :

  - doświadczenie w pracy w JST (min. rok),

 - doświadczenie na stanowisku kierownika/koordynatora projektu,

 - wykształcenie średnie lub wyższe,

 - dyspozycyjność,

-  znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem struktur organizacyjnych Unii   

   Europejskiej, funduszy strukturalnych oraz znajomość procedur i wytycznych

   obowiązujących w ich wdrażaniu,

 - znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami,

- znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem i rozliczaniem projektów,

- kandydat nie był karalny za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia

  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- prawo jazdy kat. B oraz samochód do dyspozycji,

- terminowość, dokładność,  odpowiedzialność za powierzone zadania,

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

- brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

a) Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji.

b) Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji

RPO WM (rozumie się przez to IZ RPO lub instytucję, do której IZ RPO delegowała

zadania związane z zarządzaniem RPO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie

zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 - 2020).

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany rozpoczęcia realizacji zamówienia, jeżeli wystąpią przyczyny od niego niezależne w chwili publikowania zapytania ofertowego.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego z oferentów bez podania uzasadnienia.

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wpływu identycznych ofert.

 1. Kryterium oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie doświadczenia i najniższej oferowanej  ceny usługi. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Cena – 70 pkt. – 70%

Cena powinna być podana w złotych polskich wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (C min / C o) x 70,

gdzie:  C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

C min – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C o – cena badanej oferty.

Maks. liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium cena wynosi 70.

 

Doświadczenie w zarządzaniu projektem –30 pkt. – 30 %

W kryterium „doświadczenie” punkty zostaną przydzielone zgodnie z realizacja projektów  z Europejskiego Funduszu Społecznego:

1 projekt – 10 punktów

2 projekty - 20 punktów

3 projekty i więcej – 30 punktów

 

 1. Termin składania ofert

Termin składania ofert do dnia 25 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00.

Oferty wraz z załącznikami i wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym należy składać wyłącznie w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie , ul. Świętego Jana 3a, 33-240 Żabno w pokoju nr 13 z dopiskiem na kopercie „Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno”.

Osobiście, pocztą bądź kurierem. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

 

Do oferty należy dołączyć oryginały i/lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie/skany dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

 

Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają składającego ofertę.

Każdy składający ofertę może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty winny być przygotowane i złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

Oferta winna być podpisana przez składającego ofertę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Jeśli prawo do reprezentowania składającego ofertę nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonej kopii.

Wszystkie dołączone kserokopie wymaganych dokumentów i zaświadczeń muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. Sformułowanie potwierdzające zgodność kopii z oryginałem i podpis składającego ofertę muszą być umieszczone na każdej stronie kserokopii dokumentu (zawierającej treść).

Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację, tzn. muszą być czytelne lub złożone wraz z imienną pieczątką.

Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszego Zapytania.

Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych

Ofertę należy złożyć w PLN.

Nie dopuszcza się możliwości rozliczeń w walutach obcych.

 

 Wymagane dokumenty:

- formularz ofertowy,

- oświadczenie osoby o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie osoby o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.),

- oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

Osoba do kontaktu:

Joanna Stachura

Tel. 14 645 65 60, 14 645 64 33.

 

 1. Informacje na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone zostają podmioty, które powiązane
są z beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez :

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawianie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

            Którzy wykonując jakiekolwiek zlecenia narazili swojego zleceniodawcę na szkodę poprzez nie wykonanie zlecenia lub wykonanie go w sposób nienależyty; W stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

 Którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione

Wzór umowy

 

unia