Dodane przez redaktor - czw., 26/09/2019 - 13:01

W dniu 24 września 2019 roku w Czyżowie odbyło się uroczyste otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno.

Wspólny projekt gminy Żabno i Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie docelowo ma objąć wsparciem trzydzieścioro dzieci, a także trzydziestu rodziców, bądź opiekunów.

Podczas otwarcia placówki nie zabrakło przedstawicieli parlamentu RP, w osobach Anny Czech, Wiesława Krajewskiego i Michała Wojtkiewicza. Podczas otwarcia obecna była również Anna Pieczarka, reprezentująca Zarząd Województwa Małopolskiego, a także Wojciech Skruch, Radny Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie Krzysztof Lechowicz, Radni Rady Miejskiej w Żabnie, sołtysi oraz kierownicy jednostek gminnych i przedstawiciele policji.

Uroczystego otwarcia placówki dokonała burmistrz Żabna Pani Marta Herduś wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Stanisławą Łabno. A dzieci, uczęszczające już do Placówki przywitały gości miłym występem. 

Projekt pn. Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,   Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu wynosi 902 769,04 zł z czego 840 178,41 zł pochodzi z Funduszy Europejskich, a 62 590,68 zł stanowią środki krajowe z budżetu państwa.

Gmina Żabno wniosła wkład własny w postaci adaptacji pomieszczeń budynku Domu Ludowego w Czyżowie w wysokości 110 663,24 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się wykonaniem prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Domu Ludowego w Czyżowie przeznaczonych na utworzoną w ramach projektu Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno.

Remont i adaptacja objęła część budynku o łącznej powierzchni użytkowej 110m2,  w tym 2 łazienki.

W wyniku przeprowadzonych prac adaptacyjnych powstała sala z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci/młodzieży o pow. 60 m2; gabinet dla wychowawcy/pedagoga.

W dotychczasowym holu zamontowano drzwi przesuwne, dzięki czemu powstały dwa pomieszczenia, w jednym z nich  został umieszczony stół bilardowy a drugie stanowi  korytarz z miejscem na szatnię. W wyniku adaptacji powstały nowe łazienki, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz infrastruktura przed budynkiem (podjazd z balustradami).

Placówka została wyposażona w meble i sprzęt niezbędny do realizacji zadań. Zakupiono między innymi; stoliki oraz krzesła dla dzieci, biurka pod komputery, biurka dla wychowawcy i specjalistów, krzesła obrotowe, szafy. Placówka została wyposażona w tablicę interaktywną z projektorem, komputery, laptopy, drukarki, sprzęt muzyczny.

W placówce  zatrudniony jest wychowawca/opiekun, który planuje i prowadzi zajęcia z grupą, sprawuje opiekę, czuwa nad realizowaniem przez dzieci obowiązków szkolnych, współpracuje ze szkołą, rodzicami oraz specjalistami. Osoba ta odpowiedzialna jest także za opracowywanie indywidualnego planu pracy oraz prowadzenie dokumentacji placówki.

 

Formy wsparcia realizowane w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

Wsparcie psychologiczne prowadzone jest w formie indywidualnej i grupowej, obejmuje zarówno dzieci i młodzież jak również ich rodziców.

Działania psychologa ukierunkowane są na prawidłowy rozwój dzieci, rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia, prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci, wspieranie mocnych stron dziecka, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, kształtowanie pozytywnego stosunku do własnej osoby, rozwijanie kompetencji społecznych w takich sferach jak współpraca z rówieśnikiem, dawanie i przyjmowanie wsparcia.

Wsparcie pedagoga obejmuje udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

Wsparcie logopedy: Celem pomocy logopedycznej korygowanie i rozwijanie mowy oraz doskonalenie komunikacji werbalnej. Pomoc  jest udzielana uczniom i zgodnie z orzeczeniem poradni i własną diagnozą logopedy.

Rozwój kompetencji informatycznych

W ramach zajęć uczestnicy projektu pod okiem informatyka :

  • poznają zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu,
  • rozwijają praktyczne umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem jak również współpracującymi z nim urządzeniami.
  • poznają zasady bezpiecznej pracy w sieci
  • Ponadto uczą się  zasad programowania przy pomocy klocków lego MINDSTROM EDU oraz gry Scottie Go wraz tabletem.

Uczestnicy projektu mogą również korzystać z komputerów i drukarek w celu odrabiania lekcji i przygotowania się do zajęć szkolnych.

Rozwój świadomości i ekspresji kulturalnej u dzieci i młodzieży

Zajęcia prowadzone są przez animatora kultury, odbywają się w blokach: artystyczno-muzycznych, recytatorskich, plastycznych.

Prowadzone są również zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci: zajęcia ukierunkowane na rozwijanie wszystkich najważniejszych zdolności i umiejętności dziecka.

Zajęcia tematyczne dotyczące różnych zagadnień: przyrodniczych, kulinarnych, matematycznych, odkrywczych, filmowych.

Raz na dwa tygodnie odbywają się zajęcia z ekologii „Z ekologią na ty ”. prowadzone są przez wychowawcę/opiekuna. Są to pogadanki z zakresu ekologii, zanieczyszczenia i degradacji planety, jak również akcje mające na celu promowanie przyjaznych postaw wobec środowiska naturalnego.

Zajęcia wyrównawcze

Odbywają się w ramach podnoszenia kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w języku obcym. kompetencje matematyczne. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży mają na celu pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w nauce.

Wyjazd integracyjny dla Uczestników projektu i ich rodziców/opiekunów

W każdym roku realizacji projektu zaplanowany został jednodniowy wyjazd integracyjny dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów do ciekawych miejsc połączony z wizytą w instytucji kultury.

W sierpniu bieżącego roku odbył się pierwszy wyjazd integracyjny, dla dzieci i ich rodziców, do Krakowa, gdzie dzieci zwiedziły Wawel, Stare Miasto oraz ZOO.

W placówce wsparcia dziennego dzieci i młodzież otrzymają codziennie ciepły dwudaniowy posiłek wraz z napojem, który dostarczany jest przez firmę cateringową.

 Film z otwarcia Placówki

1

2

25

4

8

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020