Program Asystent rodziny na rok 2021

Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Żabno  dofinansowanie na zadanie z Funduszu Pracy na podstawie umowy nr 149/AR/FP/2021 zawartą Wojewodą Małopolskim z dnia 16.12.2021r. w ramach realizacji „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”

 Zadanie realizowane jest w okresie od 22 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w gminie zatrudnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodzin, w tym wsparcie o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawienie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji  wsparcia, o którym mowa art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

kwota dofinansowania 4 000,00 zł

 

Całkowity koszt realizacji zadania 13 456,26 zł

 

godło