Dodane przez redaktor - wt., 07/05/2019 - 12:31

 

Gmina Żabno - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie informuje, że w dniu 6 maja 2019 roku została podpisana umowa z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucją Pośredniczącą o dofinansowanie projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia lub/i działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Żabno a tym samym utworzenie miejsca świadczącego usługi dla młodych mieszkańców gminy do 18 roku życia oraz ich rodzin w formie opiekuńczej (opieka i wychowanie, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań) i specjalistycznej (organizacja zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych).

Na realizację projektu przeznaczonych zostanie 988 445,19 zł, z czego 902 769,04 zł stanowi bezzwrotna dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Małopolskiego, natomiast pozostałą część kwoty w wysokości 85 676,15 zł stanowi wkład własny Gminy Żabno.

Realizacja projektu będzie trwała 3 lata: od maja 2019 roku do końca kwietnia 2022 roku.

 

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.