Dodane przez redaktor - śr., 29/08/2018 - 11:22

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie

ogłasza

wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji:

rodziny wspierającej

 

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje art. 29-31 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2017r. poz. 697 z póź. zm.)

 

Warunki, które winny być spełnione przez kandydatów na pełnienie funkcji rodziny wspierającej

 

 1. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny lub pracownika socjalnego, pomaga rodzinie w:
 • opiece i wychowaniu dziecka,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
 1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom
  z bezpośredniego otoczenia dziecka(np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 2. Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz lub Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej upoważniony przez Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 3. Z rodziną wspierającą Burmistrz lub Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej upoważniony przez Burmistrza zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum,
  na basen, komunikację). Rodzina wspierająca nie uzyskuje wynagrodzenia z tyt. pełnienia funkcji a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.