Dodane przez redaktor - śr., 17/07/2019 - 09:50

unia

 

Ogłoszenie nr 510146118-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym na rzecz Uczestników Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 558909-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 85001919700000, ul. ul. Świętego Jana  , 33-240  Żabno, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 645 65 60, 645 64 33, e-mail ops@zabno.pl, faks 14 645 64 33.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym na rzecz Uczestników Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ PIERWSZA: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 1.1. Poradnictwo psychologiczne w wymiarze: 1260h. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2022 roku – Szczegółowy harmonogram realizacji usługi ustalony zostanie po podpisaniu umowy. Założenia: Udzielanie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego w aspekcie prawidłowego rozwoju dzieci, rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia, prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi, prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci, wspieranie mocnych stron dziecka, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, kształtowanie pozytywnego stosunku do własnej osoby, rozwijanie poczucia tożsamości i niezależności, budowanie poczucia własności, podsycanie wiary we własne możliwości, kształtowanie poczucia sprawstwa, motywowanie do realizacji indywidualnych zainteresowań, pomysłów, rozwijanie wrażliwości na własne potrzeby oraz przeżywane emocje, rozbudzanie inicjatywy w kontaktach z innymi, z jednoczesnym respektowaniem granic i praw drugiej osoby, uwrażliwienie huśtawki nastrojów i stany emocjonalne rówieśników, rozpoznawanie i nazywanie emocji, nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach, wyrażania protestu, aprobaty, rozwijanie kompetencji społ. w takich sferach jak współpraca z rówieśnikiem, dawanie i przyjmowanie wsparcia, praca z rodzinami. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu, na żądanie informację o podjętych w stosunku do poszczególnych Uczestników Projektu działaniach, zamierzonych i osiągniętych efektach, planach na kolejny miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć indywidualnie do każdego Uczestnika Projektu. Usługa świadczona powinna być przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje. 1.2. Poradnictwo pedagogiczne w wymiarze: 280h. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2022 roku. Szczegółowy harmonogram realizacji usługi ustalony zostanie po podpisaniu umowy. Założenia: udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych., udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży itd. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu, na żądanie informację o podjętych w stosunku do poszczególnych Uczestników Projektu działaniach, zamierzonych i osiągniętych efektach, planach na kolejny miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć indywidualnie do każdego Uczestnika Projektu. Usługa świadczona powinna być przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje. CZĘŚĆ DRUGA: PORADNICTWO LOGOPEDYCZNE 2.1. Poradnictwo logopedyczne w wymiarze: 280h. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2022 roku Szczegółowy harmonogram realizacji usługi ustalony zostanie po podpisaniu umowy. Założenia: wspieranie rozwoju psychofizycznego, efektywności dziecka poprzez korygowanie i rozwijanie mowy oraz języka dziecka i doskonalenie komunikacji werbalnej. Do zadań logopedy należeć będzie w szczególności analizowanie orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej, przeprowadzania badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma, diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej, prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w komunikacji, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej dla uczniów, a w miarę możliwości dla rodziców i nauczycieli, podejmowanie działań profilaktycznych, zapobieganie powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu, na żądanie informację o podjętych w stosunku do poszczególnych Uczestników Projektu działaniach, zamierzonych i osiągniętych efektach, planach na kolejny miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć indywidualnie do każdego Uczestnika Projektu. Usługa świadczona powinna być przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje. CZĘŚĆ TRZECIA: PORADNICTWO INFORMATYCZNE 3.1. Poradnictwo informatyczne w wymiarze: 700h. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2022 roku Szczegółowy harmonogram realizacji usługi ustalony zostanie po podpisaniu umowy. Założenia: rozwianie zainteresowań Uczestników Projektu technologią informacyjną jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez ukazanie, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie. Zajęcia powinny rozwijać zdolności intelektualne uczestników; ukazywać, że wiedzę i znajomość technologii społeczeństwa informacyjnego można wykorzystywać do pracy, rozrywki i porozumiewania się, ale także w innowacyjnych aspektach życia zawodowego czy społecznego. Zainteresowanie Uczestników Projektu nowoczesnymi technologiami m.in. komputerem, Internetem, mediami. Forma zajęć: ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach, utrwalanie wiadomości informatycznych, ćwiczenie zdobytej nowej wiedzy, ugruntowywanie wiedzy. Zakres tematyczny zajęć: obsługa komputera, praktyczne zastosowanie komputera, wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia się, gry i zabawy z komputerem. Zajęcia prowadzone powinny być w blokach tematycznych z dostosowaniem poziomu trudności do grupy wiekowej Uczestników Projektu. Każdego roku Zamawiający w związku z założeniem ewaluacji grupy będzie rekrutował dzieci/młodzież do poziomu 15 Uczestników Projektu do grupowych i indywidualnych zajęć z informatykiem. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu, na żądanie informację o podjętych w stosunku do poszczególnych Uczestników Projektu działaniach, zamierzonych i osiągniętych efektach, planach na kolejny miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć indywidualnie do każdego Uczestnika Projektu. Usługa świadczona powinna być przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje. CZĘŚĆ CZWARTA: ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI I EKSPRESJI KULTURALNEJ U DZIECI I MŁODZIEŻY 4.1. Zajęcia mające na celu rozwój świadomości i ekspresji kulturalnej u Uczestników Projektu prowadzone muszą być przez Animatora Kultury w wymiarze: 840h. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2022 roku Szczegółowy harmonogram realizacji usługi ustalony zostanie po podpisaniu umowy. Założenia: Zajęcia muszą odbywać się w blokach: artystyczno-muzycznych, recytatorskich, plastycznych. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci muszą być zajęciami ukierunkowanymi na rozwijanie wszystkich najważniejszych zdolności i umiejętności dziecka, takich jak koordynacja ruchowa, umiejętności językowe, muzyczne oraz zdolności interpersonalne. Zajęcia tematyczne muszą dotyczyć różnych zagadnień: przyrodniczych, kulinarnych, matematycznych, odkrywczych, filmowych itp., jednocześnie muszą być połączone z muzykowaniem. Zajęcia muszą być zawsze połączone z zabawą ruchową do różnych rodzajów muzyki, utworów znanych i lubianych zespołów bądź wokalistów z elementami tańca. Muszą to być zajęcia podczas zabaw dopasowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu. Musi to być forma aktywności, która pozwoli dzieciom rozładować nadmiar energii, poprawi koordynację i pamięć ruchową nauczy poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej. Ponadto poprawi sprawność oraz koordynację ruchową, umuzykalnienie, pozwoli na bardziej harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia grupowe z Animatorem Kultury obejmować będą średnio 26 Uczestników Projektu na cały okres realizacji Projektu. Każdego roku wsparciem objętych będzie średnio 12 Uczestników Projektu, którzy co roku mogą się zmieniać na nową grupę w wyniku okresowej ewaluacji Indywidualnych Planów Wsparcia. Każdego roku Zamawiający będzie rekrutował nową grupę do grupowych zajęć z Animatorem Kultury. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu, na żądanie informację o podjętych w stosunku do poszczególnych Uczestników Projektu działaniach, zamierzonych i osiągniętych efektach, planach na kolejny miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć indywidualnie do każdego Uczestnika Projektu. Usługa świadczona powinna być przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje, predyspozycje i doświadczenie. CZĘŚĆ PIĄTA: ZAJĘCIA WYRÓWNYWUJĄCE BRAKI EDUKACYJNE 5.1. Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z języka angielskiego dla osób w różnym wieku i różnymi umiejętnościami językowymi w wymiarze 840h. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2022 roku Szczegółowy harmonogram realizacji usługi ustalony zostanie po podpisaniu umowy. Zajęcia będą obejmowały liczbę 15 Uczestników Projektu rocznie przez cały okres realizacji projektu. Zajęcia mają na celu pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w nauce. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu, na żądanie informację o podjętych w stosunku do poszczególnych Uczestników Projektu działaniach, zamierzonych i osiągniętych efektach, planach na kolejny miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć indywidualnie do każdego Uczestnika Projektu. Usługa świadczona powinna być przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć na własność każdego Uczestnika Projektu, w materiały dydaktyczne zgodne z tematem zajęć (np. podręcznik lub inne niezbędne materiały dydaktyczne), jak również do przekazania jednego kompletu materiałów dydaktycznych (do zajęć teoretycznych) dla Zamawiającego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę warsztatów koszt przeznaczonego dla Zamawiającego zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Materiały powinny posiadać odpowiednie oznaczenia i przekazane Uczestnikom Projektu za potwierdzeniem odbioru. Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania wymagań informacyjnych i promocyjnych zostały określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a w zakresie wykorzystania logotypu województwa małopolskiego w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. 5.2. Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z języka polskiego dla osób w różnym wieku i różnymi umiejętnościami językowymi w wymiarze 840h. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2022 roku Szczegółowy harmonogram realizacji usługi ustalony zostanie po podpisaniu umowy. Zajęcia będą obejmowały liczbę 15 Uczestników Projektu rocznie przez cały okres realizacji projektu. Zajęcia mają na celu pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w nauce. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu, na żądanie informację o podjętych w stosunku do poszczególnych Uczestników Projektu działaniach, zamierzonych i osiągniętych efektach, planach na kolejny miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć indywidualnie do każdego Uczestnika Projektu. Usługa świadczona powinna być przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć na własność każdego Uczestnika Projektu, w materiały dydaktyczne zgodne z tematem zajęć (np. podręcznik lub inne niezbędne materiały dydaktyczne), jak również do przekazania jednego kompletu materiałów dydaktycznych (do zajęć teoretycznych) dla Zamawiającego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę warsztatów koszt przeznaczonego dla Zamawiającego zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Materiały powinny posiadać odpowiednie oznaczenia i przekazane Uczestnikom Projektu za potwierdzeniem odbioru. Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania wymagań informacyjnych i promocyjnych zostały określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a w zakresie wykorzystania logotypu województwa małopolskiego w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. 5.3. Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z matematyki dla osób w różnym wieku i różnymi umiejętnościami matematycznymi w wymiarze 840h. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2022 roku Szczegółowy harmonogram realizacji usługi ustalony zostanie po podpisaniu umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu, na żądanie informację o podjętych w stosunku do poszczególnych Uczestników Projektu działaniach, zamierzonych i osiągniętych efektach, planach na kolejny miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć indywidualnie do każdego Uczestnika Projektu. Usługa świadczona powinna być przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia będą obejmowały liczbę 15 Uczestników Projektu rocznie przez cały okres realizacji projektu. Zajęcia mają na celu pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w nauce. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu, na żądanie informację o podjętych w stosunku do poszczególnych Uczestników Projektu działaniach, zamierzonych i osiągniętych efektach, planach na kolejny miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować program zajęć indywidualnie do każdego Uczestnika Projektu. Usługa świadczona powinna być przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć na własność każdego Uczestnika Projektu, w materiały dydaktyczne zgodne z tematem zajęć (np. podręcznik lub inne niezbędne materiały dydaktyczne), jak również do przekazania jednego kompletu materiałów dydaktycznych (do zajęć teoretycznych) dla Zamawiającego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę warsztatów koszt przeznaczonego dla Zamawiającego zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Materiały powinny posiadać odpowiednie oznaczenia i przekazane Uczestnikom Projektu za potwierdzeniem odbioru. Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania wymagań informacyjnych i promocyjnych zostały określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a w zakresie wykorzystania logotypu województwa małopolskiego w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. CZĘŚĆ SZÓSTA 6.1. Usługa cateringowa na rzecz Uczestników Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno Usługa cateringu polegać ma na przygotowaniu i dostarczeniu poporcjowanych w jednorazowych pojemnikach, ciepłych, gotowych do spożycia dwudaniowych posiłków (zupa + danie główne + surówka) wraz z napojem oraz jednorazowymi sztućcami pozwalającymi na spożycie dostarczonych posiłków. Jednorazowe pojemniki z ciepłymi, gotowymi do spożycia posiłkami powinny zawierać dane o dacie i godzinie przygotowania oraz spakowania. Miejsce dostarczenia posiłków: Czyżów 28, 33-250 Otfinów. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2022 roku. Wykonawca posiłki dostarczać będzie od poniedziałku do piątku przez cały okres realizacji zamówienia w godzinach 10.00 – 18.00 a w razie potrzeb również w dni ustawowo wolne od pracy oraz dni ustalone przez Zamawiającego. Każdorazowo Wykonawca musi dostarczyć posiłek dla 15 Uczestników Projektu. Wykonawca, w ostatnim roboczym dniu tygodnia (piątek) dostarczał będzie Zamawiającemu jadłospis, przygotowany na cały następny tydzień. Jadłospis sporządzony winien być przez dietetyka, posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Jadłospis powinien zawierać gramaturę oraz kaloryczność posiłków; powinien uwzględniać urozmaicony asortyment produktów z każdej grupy, powinien być zbilansowany, różnorodny, smaczny i dostosowany do pory roku i świąt z uwzględnieniem sezonowości produktów. Jadłospis powinien być dostosowany do wieku, płci, predyspozycji, stanu fizjologicznego organizmu Uczestników Projektu, ewentualnych nietolerancji pokarmowych. Zmawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy, wszystkie potrzebne do sporządzenia jadłospisu dane o Uczestnikach Projektu, najpóźniej w dniu podpisania umowy. Dane te będą aktualizowane przez Zamawiającego wraz ze zmianami jakie będą mieć miejsce w grupie Uczestników Projektu. Zamawiający ma możliwość wnoszenia uwag i sugestii do przedstawionego jadłospisu, które muszą być wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca zmiany w zatwierdzonym przez Zamawiającego jadłospisie, może wprowadzić tylko pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zmiany w jadłospisie mogą być wprowadzone minimalnie z jednodniowym wyprzedzeniem. Jadłospis. Wykonawca musi przygotowywać i dostarczać posiłki zgodnie z zasadami określonymi w: a) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149, 60.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. b) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154). Wykonawca przygotowując i dostarczając posiłki musi przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Wykonawca przygotowując i dostarczając posiłki musi przestrzegać wymogów Państwowego Inspektora Sanitarnego, normy systemu HACCP oraz inne obowiązujące w tym zakresie akty prawne. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca przygotowując i dostarczając posiłki musi spełniać następujące warunki jakościowe: a) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez substancji dodatkowych, konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, b) potrawy powinny być gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone, c) potrawy powinny zawierać produkty zbożowe lub/i ziemniaki, warzywa i owoce, surowe lub przetworzone, mięso, ryby, jaja i nasiona roślin, tłuszcze spożywcze, zioła lub przyprawy świeże i suszone bez dodatku soli, zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywnym lub warzywno-mięsnym, napoje – wyłącznie kompoty owocowe lub soki owocowe, bez dodatku cukrów i substancji słodzących, herbata. Wykonawca przygotowując i dostarczając posiłki nie może wykorzystywać: a) kostek rosołowych, b) przypraw typu Vegeta, c) glutaminian sodu i innych chemicznych środków smakowych, d) syropu glukozowo-fruktozowego. Wykonawca odpowiada prawnie za przygotowane i dostarczone posiłki przed Państwowym Inspektorem Sanitarnym. Wykonawca posiada pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość przygotowanych i dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych dzieci.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 85121270-6

 

Dodatkowe kody CPV: 85312320-8, 80570000-0, 80000000-4, 55320000-9, 55321000-6, 55400000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

- nie dotyczy -

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 89320
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. św. brata Alberta Chmielowskiego 4
Kod pocztowy: 33-200
Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 89320
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89320
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89320
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

- nie dotyczy -

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: PORADNIACTWO LOGOPEDYCZNE

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13720
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Centrum Doradztwa Inwestycyjnego I Szkoleń Adrian Janas
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 4
Kod pocztowy: 33-200
Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13720
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13720
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13720
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

- nie dotyczy -

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: PORADNICTWO INFORMATYCZNE

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 34300
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Centrum Doradztwa Inwestycyjnego I Szkoleń Adrian Janas
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 4
Kod pocztowy: 33-200
Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 34300
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34300
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34300
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

- nie dotyczy -

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI I EKSPRESJI KULTURALNEJ U DZIECI I MŁODZIEŻY

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 41160
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 4
Kod pocztowy: 33-200
Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 41160
Oferta z najniższą ceną/kosztem 41160
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 41160
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

- nie dotyczy -

 

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: ZAJĘCIA WYRÓWNYWUJĄCE BRAKI EDUKACYJNE

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 123480
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 4
Kod pocztowy: 33-200
Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 123480
Oferta z najniższą ceną/kosztem 123480
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 123480
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

- nie dotyczy -

 

CZĘŚĆ NR: 6   

NAZWA: USŁUGA CATERINGOWA NA RZECZ UCZESTNIKÓW PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE ŻABNO

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 142350
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Hotel Cristal Park Spólka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Traugutta 5
Kod pocztowy: 33-101
Miejscowość: Tarnów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 149467.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 149467.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 149467.50
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

- nie dotyczy -

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
- nie dotyczy -

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym na rzecz Uczestników Placówki Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno

 

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.