logo
Dodane przez redaktor - czw., 12/05/2022 - 15:03

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie zatrudni na umowę zlecenie osoby posiadające dyplom, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy opieki/ osobom niepełnosprawnym.

 

Oferta pracy  na umowę zlecenie  – „opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

II. Pożądane cechy i kompetencje:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. empatia;
 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
 5. odporność na sytuacje stresowe;
 6. znajomość topografii Gminy Żabno

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

Wsparcie opieki wytchnieniowej będzie polegało w szczególności na: czynnościach samoobsługowych, czynnościach pielęgnacyjnych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych, w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoba świadcząca usługi opieki wytchnieniowej nie będzie świadczyć usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
 5. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

V. Forma zatrudnienia:

 1. umowa zlecenie

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie OPS w Żabno lub listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie 33-240 Żabno, ul. Świętego Jana 3a osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: ops@zabno.pl

logo

logo