Dodane przez redaktor - śr., 26/06/2019 - 13:31

unia

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczka/sprzątacz w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno w ramach Projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

I. Nazwa i adres jednostki:

Gmina Żabno

ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno

 

Realizator Projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie,

ul. Świętego Jana 3a,

33-240 Żabno

tel. 14 645 64 33, 14 645 65 60

II. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: sprzątaczka/sprzątacz
 2. Rodzaj umowy: umowa cywilno-prawna
 3. Miejsce wykonywania pracy: „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” działająca w Domu Ludowym w Czyżowie, Czyżów 28, 33-250 Otfinów.
 4. Okres zatrudnienia: od lipca 2019 roku do 30 kwietnia 2022 roku
 5. Podstawa zatrudnienia: umowa cywilno-prawna

III. Zakres obowiązków Sprzątaczki/sprzątacza:

 1. Współpraca z wychowawcami oraz personelem zatrudnionym w Placówce,
 2. Systematyczne i rzetelne sprzątanie pomieszczeń Placówki,
 3. Utrzymanie w czystości pomieszczeń pomocniczych Placówki, tj. korytarza i sanitariatów,
 4. Czyszczenie i systematyczne mycie posadzek, ścieranie kurzu,
 5. Codzienne opróżnianie pojemników na śmieci,
 6. Mycie i czyszczenie okien przynajmniej 4 razy w roku,
 7. Mycie wszystkich drzwi i pomieszczeń biurowych.
 8. Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania,
 9. Dbałość  o ogólny ład i porządek na terenie całego obiektu,
 10. Zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu środków czystości i należyte ich przechowywanie,
 11. Realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Placówki,

IV. Warunki dotyczące charakteru umowy cywilno-prawnej i sposobu wykonywania zadań:

Praca 34 godziny miesięcznie, 8,5 godziny w tygodniu w godzinach funkcjonowania placówki tj. od 10.00 do 18.00.

V. Wymagania niezbędne dotyczące zatrudnienia na stanowisku sprzątaczki/sprzątacza w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych,
 5. Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 6. Podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie.  

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać do siedziby realizatora projektu tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, ul. Świętego Jana 3a, 33-240 Żabno, pok. nr 13, w zamkniętych kopertach do dnia 8 lipca 2019 roku do godziny 12.00 lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczki/sprzątacza – Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno".

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie jednostki w pokoju nr 14 lub telefonicznie tel. 14 645 64 33, 14 645 65 60.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6 %.

IX. Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach:

Pierwszy etap:

W dniu 8 lipca 2019 roku o godzinie 12.15 roku Komisja Rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych.

Po dokonaniu analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sporządzeniu listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu nastąpi telefoniczne powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu. Informacja ta zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie oraz tablicy ogłoszeń Ośrodka.

Drugi etap:

Z każdym z kandydatów spełniających wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

W wyniku tej rozmowy Komisja Rekrutacyjna wyłoni kandydatów spełniających w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Po wyłonieniu kandydatów Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie może przeprowadzić rozmowę z kandydatami.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, stronie internetowej Ośrodka oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

X. Załączniki:

 1. Klauzula zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Oświadczenia,
 4. Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie.

Ogłoszenie o naborze

Załączniki

 

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020