logo
Dodane przez redaktor - pt., 14/10/2022 - 08:17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie poszukuje wychowawcy/opiekuna do Placówki Wsparcia Dziennego w Czyżowie w okresie zatrudnienia listopad- grudzień 2022 na podstawie umowy zlecenie.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe:

- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

 1. Co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba ubiegająca się na stanowisko wychowawcy powinna posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz posiadać umiejętność komunikowania się w pracy i w zespole.
 2. Znajomość przepisów:
  - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
  - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 3. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.
 4. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.
 5. Obsługa komputera.
 6. Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu, samochód do dyspozycji

 Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe  można uzyskać w siedzibie jednostki w pokoju nr 14 lub telefonicznie tel. 14 645 64 33, 14 645 65 60.

 

„Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży- Okres trwałości

logo