logo
Dodane przez redaktor - pt., 04/03/2022 - 11:04

Oferta pracy – ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

Oferta pracy  na umowę zlecenie  – „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Kryteria doboru kandydatów na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej

I. Wymagania niezbędne :

 1. Asystentem osobisty osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada:
  • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
  • osoby posiadające co najmniej 6 - miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu
 2. nieposzlakowaną opinie,
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. dodatkowo: posiada prawo jazdy kat. B
 6. W przypadku, gdy usługi asystenckiej osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia łącznie ww. dokumentami także:
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

II. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osoby niepełnosprawnej:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. empatia;
 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
 5. odporność na sytuacje stresowe;
 6. znajomość topografii Gminy Żabno

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania określone indywidualnie do każdego uczestnika Zgodnie z Załącznik nr 9 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  - edycja 2022

Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
 5. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

V. Forma zatrudnienia:

 1. umowa zlecenie

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie OPS w Żabno, w kopercie z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia - asystenta osobisty osoby niepełnosprawnej - 2022” lub listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie 33-240 Żabno, ul. Świętego Jana 3a w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 15 marca 2022 r. do godziny 15.00. lub pocztą elektroniczną na adres: ops@zabno.pl


[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).