logo
Dodane przez redaktor - śr., 10/08/2022 - 09:33

logo

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie ogłasza nabór na stanowisko Pedagog  w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno w ramach Projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno”-okres  trwałości  

I. Nazwa i adres jednostki:

Gmina Żabno

ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno

 

Realizator Projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie,

ul. Świętego Jana 3a,

33-240 Żabno

tel. 14 645 64 33, 14 645 65 60

II. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: Pedagog
 2. Liczba miejsc: 1 (do realizacji łącznie do około 6 godzin w miesiącu)
 3. Miejsce wykonywania pracy: „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” działająca w Domu Ludowym w Czyżowie, Czyżów 28, 33-250 Otfinów.
 4. Okres zatrudnienia: od sierpień 2022 roku do 31 grudzień 2022 roku
 5. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie

III. Zakres obowiązków Pedagoga:

 1. Prowadzenie pracy z dzieckiem i rodzinami w środowisku rodzinnym (indywidualna
  pomoc w nauce, organizowanie zajęć wyrównujących deficyty, pedagogizacja
  rodziców),
 2. Prowadzenie i organizacja zajęć w miejscu przebywania dzieci i młodzieży, w czasie wolnym od nauki,
 3.  Sporządzanie i bieżące prowadzenie dokumentacji – diagnozy sytuacji rodzinnej
  i szkolnej, planu pracy,
 4. Współpraca ze szkołami, poradnią psychologiczno– pedagogiczną i innymi
  instytucjami zaangażowanymi w pomoc dziecku i rodzinie.

IV. Wymagania niezbędne dotyczące zatrudnienia na stanowisku pedagoga w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki
  opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacyjnej, specjalnej lub na innym kierunku
  którego program obejmuje resocjalizację, pedagogikę,
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

V. Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba ubiegająca się powinna posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz posiadać umiejętność komunikowania się w pracy i w zespole.
 2. Znajomość przepisów:
  - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
  - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

 1. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.
 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi.
 3. Obsługa komputera.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny wraz klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 5. Oświadczenie, że osoba nie jest i nie była pozbawiona/ograniczona/zawieszona władzy rodzicielskiej.
 6. Oświadczenie, że osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny.
 7. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych,
 10. Podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie.  

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać do siedziby realizatora projektu tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, ul. Świętego Jana 3a, 33-240 Żabno, pok. nr 13, w zamkniętych kopertach do dnia
18 sierpnia 2022 roku
lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko Pedagoga – Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno".

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania :

Ogłoszenie

Oświadczenia

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020