logo
Dodane przez redaktor - śr., 10/08/2022 - 09:43

logo

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie ogłasza nabór na stanowisko Logopeda  w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno w ramach Projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” –okres trwałości

I. Nazwa i adres jednostki:

Gmina Żabno

ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno

 

Realizator Projektu- Okres trwałości:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie,

ul. Świętego Jana 3a,

33-240 Żabno

tel. 14 645 64 33, 14 645 65 60

II. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: Logopeda
 2. Liczba miejsc: 1 (do realizacji łącznie do około 6 godzin w miesiącu)
 3. Miejsce wykonywania pracy: „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” działająca w Domu Ludowym w Czyżowie, Czyżów 28, 33-250 Otfinów.
 4. Okres zatrudnienia: od sierpień 2022 roku do 31 grudzień 2022 roku
 5. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie

III. Zakres obowiązków Logopedy:

 1. Prowadzenie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń w komunikowaniu
 2. Ocenianie i interpretowanie wyników badań oraz do formułowanie wskazań logopedycznych
 3. Ustalenie logopedycznego postępowania korekcyjno- terapeutycznego
 4. Ocena, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci
 5. Opracowywanie, adaptowanie oraz weryfikowanie narzędzi badawczych do diagnozy i terapii logopedycznej
 6. Prowadzenie pracy profilaktyczne i terapeutycznej w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacji językowej
 7. Prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania
 8. Komunikowanie się z rodzicami i opiekunami dzieci objętych opieką logopedyczną

IV. Wymagania niezbędne dotyczące zatrudnienia na stanowisku logopedy w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe: na kierunku lub w specjalności logopedia lub ukończone studia wyższe magisterskie oraz ukończone studia podyplomowe z logopedii
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

V. Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba ubiegająca się powinna posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz posiadać umiejętność komunikowania się w pracy i w zespole.
 2. Znajomość przepisów:
  - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
  - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

 1. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.
 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi.
 3. Obsługa komputera.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny wraz klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 5. Oświadczenie, że osoba nie jest i nie była pozbawiona/ograniczona/zawieszona władzy rodzicielskiej.
 6. Oświadczenie, że osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny.
 7. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych,
 10. Podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie.  

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać do siedziby realizatora projektu tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, ul. Świętego Jana 3a, 33-240 Żabno, pok. nr 13, w zamkniętych kopertach do dnia 18 sierpnia 2022 roku lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko Logopedy – Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno".

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Oświadczenia

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020