Dodane przez redaktor - wt., 02/06/2020 - 15:04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy/opiekuna na czas zastępstwa w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno w ramach Projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

I. Nazwa i adres jednostki:

Gmina Żabno

ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno

 

Realizator Projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie,

ul. Świętego Jana 3a,

33-240 Żabno

tel. 14 645 64 33, 14 645 65 60

II. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: wychowawca/opiekun
 2. Liczba stanowisk: 1 etat
 3. Miejsce wykonywania pracy: „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” działająca w Domu Ludowym w Czyżowie, Czyżów 28, 33-250 Otfinów.
 4. Okres zatrudnienia: od 22 czerwca 2020 roku na czas zastępstwa
 5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas zastępstwa

III. Zakres obowiązków Wychowawcy/Opiekuna:

 1. prowadzenie zajęć z grupą,
 2. sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci w Placówce,
 3. ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas innych imprez na zewnątrz,
 4. prowadzenie dokumentacji dziecka,
 5. opracowywanie przy udziale dziecka indywidualnego planu pracy w porozumieniu z psychopedagogiem, wychowawcą, pracownikiem socjalnym, a także innymi specjalistami.
  Indywidualny plan pracy uwzględnia działania krótkoterminowe, długoterminowe, jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej niż co pół roku.
 6. opracowanie miesięcznego planu pracy wychowawczej,
 7. prowadzenie dziennika zajęć,
 8. prowadzenie pracy wychowawczej z dzieckiem,
 9. organizowanie zajęć tematycznych,
 10. czuwanie nad realizowaniem przez dzieci obowiązków szkolnych,
 11. współpraca ze szkołą – wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, kuratorem, pracownikiem socjalnym, asystenta rodziny, rodzicami lub opiekunami dziecka,
 12. informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach,
 13. udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

IV. Warunki dotyczące charakteru zlecenia i sposobu wykonywania zadań:

 1. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00, a w razie potrzeb
  w dni wolne, weekendy oraz wieczorami.
 2. Konieczność przemieszczania się po terenie Gminy Żabno w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek wyjazdy poza teren Gminy Żabno.

V. Wymagania niezbędne dotyczące zatrudnienia na stanowisku wychowawcy /opiekuna w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe:

- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym
z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

 1. Co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

VI. Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba ubiegająca się na stanowisko wychowawcy powinna posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz posiadać umiejętność komunikowania się w pracy i w zespole.
 2. Znajomość przepisów:
  - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
  - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 3. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.
 4. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.
 5. Obsługa komputera.
 6. Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu, samochód do dyspozycji.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny wraz klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 5. Oświadczenie, że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
 6. Oświadczenie, o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 7. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych,
 10. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 11. Podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie.  

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać do siedziby realizatora projektu tj. Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żabnie, ul. Świętego Jana 3a, 33-240 Żabno, pok. nr 13, w zamkniętych kopertach do dnia
15 czerwca 2020 roku
lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko wychowawcy/opiekuna – Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno".

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe

1. Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie jednostki w pokoju nr 14 lub telefonicznie tel. 14 645 64 33, 14 645 65 60.

2. Nabór będzie odbywał się w dwóch etapch:

 

Pierwszy etap:

Komisja Rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych.

Po dokonaniu analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sporządzeniu listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu nastąpi telefoniczne powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu. Informacja ta zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, tablicy ogłoszeń Ośrodka.

Kandydaci nie zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną o tym fakcie poinformowani
w formie pisemnej. 

Drugi etap:

Z każdym z kandydatów spełniających wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

W wyniku tej rozmowy Komisja Rekrutacyjna wyłoni kandydatów spełniających w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Po wyłonieniu kandydatów Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie może przeprowadzić rozmowę z kandydatami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, w celu ostatecznego zatwierdzenia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, stronie internetowej Ośrodka, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 • nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia
     odpowiedniego kandydata.
   

 

IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6 %.

 

X. Załączniki:

 1. Klauzula zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Oświadczenia,
 4. Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie.

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenia

Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV

Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dot. rekrutacji w OPS