Dodane przez redaktor - śr., 23/03/2022 - 10:14

Informacja dla Obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym

 

 

Informujemy, że obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie w celu uzyskania pomocy materialnej.

W Ośrodku przyjmowane są wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wnioski są przyjmowane w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie, ul. Świętego Jana 3a poniedziałek-piątek: 7:30-15:30.

Telefon kontaktowy 14 645 64 33.

 

 

Інформація для громадян України, які перебувають у Польщі у зв'язку зі збройним конфліктом

 

 

Звертаємо увагу, що громадяни України, які перетнули кордон з 24 лютого і вже внесені до реєстру PESEL, можуть звернутися до Центру соціальної допомоги м. Жабно для отримання матеріальної допомоги.

Центр приймає заявки на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Заявки приймаються в будівлі Центру соціального захисту населення в м. Жабно, вул. Святого Івана 3а Понеділок-п'ятниця: 7:30-15:30.

Контактний телефон: 14 645 64 33.

 

Klauzula informacyjna RODO – pomoc obywatelom Ukrainy

  1. Administratorem Państwa Danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie                      z siedzibą przy ul. Świętego Jana 3a, 33-240 Żabno.

Jako Administrator Danych jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć
u Inspektora Ochrony Danych pod adresem 
ops-iodo@zabno.pl  lub na stronie https://ops.zabno.pl/

  1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych                z ustaleniem prawa i udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.
  2. Regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy państwa dane osobowe to:

- art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

- ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku                          z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa ( Dz. U. z 2022, poz.583 z późn. zm.)

  1. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa lub na podstawie zawartych przez OPS Żabno umów.
  2. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj. przez 5 lat, licząc od końca roku,                w którym wniosek był rozpatrzony.
  3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu żądanie następujących uprawnień:

- prawa dostępu do swoich  danych osobowych, prawo  ich  sprostowania;

- prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych -                      w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów.

7.   Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych                          w Warszawie    Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail : kancelaria@uodo.gov.pl

 

Інформаційний пункт RODO – допомога громадянам України

 

1. Адміністратором ваших даних є Центр соціальної допомоги в місті Жабно, що знаходиться за адресою: (Świętego Jana 3a, 33-240 Żabno). Ми, як адміністратор даних, несемо відповідальність за безпеку ваших персональних даних та за спосіб їх використання, згідно з чинним законодавством. За додатковою інформацією звертатись до інспектора охорони даних через електронну пошту ops-iodo@zabno.pl 

Або на інтернет сторінці https://ops.zabno.pl/

2. Метою обробки ваших персональних даних є роботи пов’язані з наданням допомоги громадянам України згідно чинного законодавства.

3. Правові норми, на основі яких ми будемо обробляти ваші персональні дані:

- ст. 6 п.1 RODO (виконання правових обов’язків через адміністратора)

- з 12.03.2022 про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни.

4. Дані будуть доступні виключно уповноваженим особам на підставі окремих законодавчих актів або на підставі договорів укладених через Центр соціальної допомоги в місті Жабно.

5. Ваші дані будуть зберігатись протягом періоду передбаченого положеннями про зберігання та архіву ваня даних, тобто протягом 5 років з кінця року в якому було розглянуто звернення.

6. У зв’язку з обробкою ваших персональних даних ви мате наступні права:

- право доступу до своїх персональних даних, право їх ліквідації

- право на видалення своїх персональних даних у випадку якщо підстава для їх обробки усунута, персональні дані обробляються незаконно, дані могуть бути видалені, якщо цього вимагає чинне законодавство

- право вимагати обмеження обробки персональних даних у випадку коли: особа якої стосуються персональні дані ставить під сумнів правдивість цих даних, обробка даних       є незаконною, а особа якої стосуються персональні дані, виступає проти видалення персональних даних, вимагає натомість їх обмеження , адміністратор більше не потребую персональних даних для своїх цілей.

7. Громадяни мають право подавати скарги до Директора Офісу Охорони Даних             у Варшаві за адресою :  Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail : kancelaria@uodo.gov.pl