Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

Zadaniem członków Zespołu Interdyscyplinarnego jest podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu przemocy między innymi poprzez:

  • diagnozowanie problemu w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
  • inicjowanie interwencji w środowisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach  zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.