Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany  jest na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1. niepełnosprawnemu dziecku;
2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
4. osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

1. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
2. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
3. jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Obecnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to 215,42 zł miesięcznie.

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/