Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełnić następujące warunki:

 

  • posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( osoby bez tytułu prawnego mogą starać się o dodatek mieszkaniowy, jeżeli oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny),
  • w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym  (tj. 1750,00zł) lub 125%  kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1250,00zł.), obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
  • normatywna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku  mieszkaniowego:

                       - 35 m2 – dla jednej osoby

                       - 40 m2 - dla dwóch osób

                       - 45 m2 - dla trzech osób

                       - 55 m2 - dla czterech osób

                       - 65  m2 - dla pięciu osób

                       - 70 m2 - dla sześciu osób/dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną pow. o 5 m2

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnię normatywną powiększa się o 15m2.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  2. deklaracja o dochodach za okres trzech miesięcy,
  3. zaświadczenia o uzyskanych dochodach w trzech ostatnich miesiącach wszystkich członków gospodarstwa domowego ( np. zaświadczenie o wysokości poborów, odcinki wypłat renty, emerytury, lub zaświadczenie ZUS, KRUS, nakaz płatniczy itp.)
  4. ostatni opłacony rachunek za energię elektryczną wraz z fakturą za ostatni okres rozliczeniowy.

Wypełniony wniosek potwierdzony przez zarządcę lokalu wraz dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej – pokój Nr 4 w godzinach pracy Ośrodka.

Ubiegając się o przyznanie dodatku energetycznego należy:

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej ( art. 3 pkt. 13c ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw).

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r. wynosi:

- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną                –11,22 zł. miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób                         – 15,58 zł. miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób              –18,70 zł. miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek strony i będzie wypłacany w terminie do 10 każdego miesiąca z góry:

  1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
  2. w kasie Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Żabnie.

Wypełniony wniosek wraz z umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej – pokój Nr 4 w godzinach pracy Ośrodka.

O dodatek energetyczny może ubiegać się osoba która ma przyznany dodatek mieszkaniowy i równocześnie jest stroną  umowy zakupu/sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (a nie inny członek rodziny).