Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek strony i jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 209,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.

Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność alimentacji. Oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych wobec osoby uprawnionej; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

Więcej informacji, w tym dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz wykaz aktów prawnych:

Fundusz alimentacyjny - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Wnioski do pobrania:

IX. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wzór wniosku do stosowania na okres 2023/2024 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)