Komu świadczenie ?

Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać wsparcie trzeba złożyć wniosek.

 

Wniosek:

Wniosek należy złożyć w gminie, w której mieszkasz.

 

Od 1 lutego 2021 roku możesz to zrobić w prosty sposób przez internet. Dostępne są 3 kanały:

  • strona empatia.mrips.gov.pl
  • bankowość elektroniczna
  • platforma PUE ZUS


Od 1 kwietnia 2021 roku wniosek możesz złożyć także osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy  tj. od 1 czerwca 2021, należy złożyć wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeśli wniosek złożysz po tym terminie, to świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. Uwaga: złożenie wniosku do końca kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego.

Świadczenie otrzymasz w sposób dogodny dla siebie, czyli przelewem na konto lub gotówką.

Bez kryterium dochodowego.

Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, bez względu na dochód rodziny.

Uproszczona procedura.

Urząd nie wydaje już decyzji administracyjnej, jedynie informację.

Konieczne złożenie wniosku.

Nowy okres świadczeniowy Rodzina 500+ trwa od 1 czerwca 2021 r. aż do 31 maja 2022 r. Od 2021 roku rodzice co roku muszą składać wniosek.

Dłuższy czas na złożenie wniosku.

Rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Świadczenie dla drugiego rodzica.

W przypadku śmierci rodzica, któremu Rodzina 500+ było przyznane, drugi rodzic może mieć prawo do tego świadczenia. Trzeba złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Dodatkowe wsparcie dla dzieci w placówkach.

Wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne. W określonych przypadkach świadczenie wychowawcze przysługuje także dyrektorom domów pomocy społecznej.

Więcej informacji o zmianach w funkcjonowaniu programu 500+ można znaleźć na stronie ministerialnej https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus