Plakat

 

 

W tegorocznej edycji programu „Dobry Start” świadczenie 300+będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia można składać tylko elektronicznie:

- na Platformie Usług Elektronicznych(PUE)ZUS: www.zus.pl 

- przez bankowość elektroniczną

- na portalu empatia.mpips.gov.pl

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku.

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody- mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakupy podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych, do ukończenia 20 roku życia lub 24 lat, w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Profil PUE ZUS można założyć samodzielnie lub za pomocą eksperta ZUS.

 

Szczegółowe informacje na temat form i zakresu współpracy mogą Państwo uzyskać pod numerami tel. 14 632 75 96 lub 14 632 75 32. 

logo

 

 

 

 

Podstawa prawna przyznania Dobry Start:

Rządowy program "Dobry start" ustanowiony uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

Świadczenie dobry start przysługuje:

  1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko;
  2. osobom uczącym się - raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zgodnie z §3 pkt 6 ww. rozporządzenia przez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie dobry start przysługuje osobom uprawnionym, w wysokości 300 zł, z tym że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy ww. kwoty.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

  1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, tzw. „zerówki” bez względu na okoliczność czy zajęcia odbywają się w szkole czy przedszkolu.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

Więcej informacji:  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart