Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany  jest na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Przysługuje osobom, na których zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny tzn. łączy je pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie, rodzeństwo), a także współmałżonkom jeżeli:

1.  nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2.  rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W przypadku gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego poprzedzone jest rodzinnym wywiadem środowiskowym o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do przyznania tego świadczenia. Aktualizację ww. wywiadu przeprowadza się po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości dot. przyznanego świadczenia.


Specjalny zasiłek opiekuńczy uzależniony jest od dochodu i przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.


Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/