Procedury załatwiania spraw związanych z dodatkiem mieszkaniowym.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym na wniosek strony pokrywającym w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180)
- Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 28 .12.2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.)

Procedury załatwiania spraw związanych z dodatkiem energetycznym.

Od 1 stycznia 2014r. dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz.1059 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2017r poz. 180)

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt. 13c ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw).